„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”


Tytuł projektu:  Zakup innowacyjnego sprzętu celem świadczenia usług i doradztwa technicznego z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

Operacja mająca na celu: Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz doradztwo techniczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba utworzonych miejsc pracy: 1
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa:1
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla przedstawicieli grup defaworyzowanych:1
W ramach realizacji projektu świadczone będą następujące usługi:
1. Pomiar szczelności powietrznej budynków
Poprzez wykonanie badania szczelności budynku drzwiami nawiewnymi (Blower Door) z jednoczesnym zastosowaniem kamery termowizyjnej zostaną zlokalizowane ewentualne defekty powodujące zbyt duże straty ciepła powodujące podwyższone koszty ogrzewania.

2. Pomiary termowizyjne- badania termowizyjne w budownictwie pozwalają na:
sprawdzanie jakości ocieplenia budynku,
sprawdzanie jakości izolacji kominów i wentylacji,
sprawdzanie szczelności izolacji rur itp.,
sprawdzanie przed zakupem domu lub mieszkania,
wykrywanie zawilgoceń,
sprawdzanie poprawności działania ogrzewania podłogowego itp.
wykrywanie nieprawidłowego działania grzejników,
wykrywania nieszczelności termicznych.

3. Pomiary termowizyjne z wykorzystaniem drona umożliwiają inspekcje:
budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem dachów,
obiektów użyteczności publicznej,
obiektów przemysłowych
hal magazynowych
instalacji fotowoltaicznych
elektrowni wiatrowych
sieci ciepłowniczych
sieci energetycznych
silosów, zbiorników
taśmociągów
kominów przemysłowych.

4. Prowadzenie doradztwa technicznego
Doradztwo techniczne będzie świadczone m.in. na planowanych spotkaniach edukacyjno-promujących oraz indywidualnie w biurze.
Edukacja społeczności oraz promocja usług odbywać się będzie w zakresie
propagowania nowej świadomości oszczędzania energii w środowisku lokalnym,
wzbogacenia wiedzy na temat źródeł odnawialnych i promowania ich na terenie obszaru,
podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska z naciskiem na oszczędność energii i ochronę powietrza,
propagowanie zastosowania nieinwazyjnych metod badań budynków w celu lokalizacji nieszczelności.